LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
9
9
4
7
8
Tin tức 03 Tháng Ba 2011 5:00:00 CH

HƯỚNG TỚI NGÀY 22/5 NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND THÀNH PHỐ, HĐND XÃ - THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2011- 2016

Còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày 22 tháng 5 ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, HĐND Thành phố khóa VIII, HĐND  xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội, HĐND Thành phố, HĐND  xã - thị trấn là ngày hội lớn để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, trực tiếp lực chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực cao nhất.

Quốc hội có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đánh giá bởi chất lượng của Đại biểu quốc Hội. Do đó, việc lựa chọn để bầu ra những đại biểu xứng đáng sẽ có ý nghĩa lớn đối với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Từ đó góp phần quan trong cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh .

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. HĐND có hai chức năng quan trọng đó là: Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương; xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND Thành Phố,  xã- thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 lần này là sự kiện chính trị lớn và lần đầu tiên tổ chức trong cùng một ngày, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là một trong những công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2011, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị và Nghị quyết mà Đại hội XI đã đề ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ X  nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Để cho việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII, HĐND xã- thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành một cách dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí thực sự là là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. UBND huyện đã có Kế hoạch số 609/KH-UBND tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII và HĐND xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 22/5 trên địa bàn huyện. Trong đó giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng tuỳ vào từng thời điểm theo văn bản hướng dẫn của Ban tư tưởng văn hóa Thành ủy tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử và triển khai, quán triệt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, các văn bản pháp quy liên quan, thành lập các tổ chức bầu cử, phân chia khu vực bỏ phiếu, tổ chức hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND xã- thị trấn, lập danh sách cử tri, tổ chức ngày bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả, tổng kết công tác bầu cử. Theo tinh thần nội dung kế hoạch hiện nay Đài truyền thanh huyện đã mở tiết mục Hướng về ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội, bầu cử Đại biểu HĐND thành phố, HĐND xã- thị trấn. Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện trong việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử, kiểm tra đôn đốc các xã- thị trấn  thực hiện các quy định pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Trung ương, Uỷ ban  bầu cử  đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện công tác bầu cử. UB.MT TQ huyện cũng đã tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử đến UBMTTQ 21 xã - thị trấn.

Với sự chuẩn bị chu đáo đúng theo luật định tin chắc rằng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND thành phố khóa VIII và HĐND xã- thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn huyện Củ Chi sẽ đạt được thắng lợi.

(PA, 03/03/2011)


Số lượt người xem: 5027    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm