LIÊN KẾT WEB
 

THÔNG BÁO

Về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

_________________

 

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

 

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh;

 

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí;

 

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi là:

 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi:

- Họ tên: Nguyễn Hữu Hoài Phú

- Số điện thoại: 08.3.8920298

- Địa chỉ email: nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn; cuchi@tphcm.gov.vn;

 

b) Người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi giao nhiệm vụ phát ngôn là Chánh Văn phòng UBND huyện Củ Chi:

- Họ tên: Nguyễn Văn Út

- Số điện thoại: 0918.636.987

- Địa chỉ email: nvut.cuchi@tphcm.gov.vn; cuchi@tphcm.gov.vn;

 

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

 

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, số 77, tỉnh lộ 8, khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

 

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ít nhất là 3 tháng/1 lần.

 

 
Tìm kiếm