LIÊN KẾT WEB
 

THÔNG BÁO

Về người phát ngôn và cung cấp thông tin

 cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

                                                                                                                                

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

- Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hiền.

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

- Số điện thoại: 0983434710.

- Địa chỉ e-mail: ptthien.cuchi@tphcm.gov.vn

2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

3. Địa điểm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, địa chỉ số 77, Tỉnh lộ 8, Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Tìm kiếm