LIÊN KẾT WEB
 
Thông tin liên hệ: 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 14  
Đơn vịĐiện thoạiSố FaxĐịa chỉ thư điện tử
UBND huyện Củ Chi (08)38920215 (08)38920263 cuchi@tphcm.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi (08)38920215 (08)38920263 vanphong.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụ (08)38920264 (08)38920263 noivu.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tư pháp (08)38020383 (08)38920263 tuphap.cuchi@tphcm.gov.vn
Thanh tra huyện Củ Chi (08)38923190 (08)38920263 thanhtra.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh tế (08)38920371 (08)38920263 kinhte.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường (08)37928894 (08)38920263 tnmt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch (08)37909075 (08)38920263 tckh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Quản lý đô thị (08)38920514 (08)38920263 qldt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin (08)38920537 (08)38920263 vhtt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo (08)38920844 (08)38920263 giaoduc.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (08)38920732 (08)38920263 ldtbxh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Y tế (08)37923707 (08)38920263 yte.cuchi@tphcm.gov.vn
Ban biên tập Website (08)38920495 (08)38920263 vanphong.cuchi@tphcm.gov.vn
 
Tìm kiếm