LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
1
7
4
2
8
1

tỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

 

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN CỦ CHI

 

 

 

1. Phòng Nội Vụ:

 

Chức năng : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Nội vụ.

 

2. Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội:

 

Chức năng :Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

3. Phòng Tài Chính - Kế Hoạch:

 

Chức năng :Tham mưu, UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nứơc về tài chính, kế hoạch, đầu tư.

 

4. Phòng Giáo Dục - Đào tạo:

 

Chức năng : Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục.

 

5. Phòng Văn Hóa và Thông Tin:

 

Chức năng :Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình.

 

6. Phòng Quản Lý Đô Thị:

 

Chức năng :Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông.

 

7. Phòng Tài Nguyên - Môi Trường:

 

Chức năng :Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

 

8. Phòng Tư Pháp:

 

Chức năng : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

 

9. Phòng Kinh Tế:

 

Chức năng :Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông, lâm , ngư, diêm nghiệp, định canh, định cư, kinh tế mới, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiều thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác xã.

 

10. Thanh Tra huyện:

 

Chức năng : Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có trách nhiệm giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện.

 

11. Phòng Y tế:

 

Chức năng : Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có trách nhiệm giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế.

 

12. Văn phòng UBND huyện :

 

Chức năng : là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp UBND huyện như sau: Tổ chức các họat động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các họat động chung của bộ máy hành chính nhà nước, giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hòa, phối hợp họat động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp, HĐND và UBND cấp xã thực hiện chương trình, kế họach công tác của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện, bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho họat động của HĐND và UBND cấp huyện. Tham mưu giúp UBND cấp huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng./.

 

 

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm