LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
1
1
4
1
2
Tin tức 09 Tháng Tám 2022 9:35:00 SA

Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022

 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 09, nhiệm kỳ 2022-2025 đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện theo Nghị quyết, Chương trình công tác năm đề ra và các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện. Công tác triển khai, tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện và sơ, tổng kết các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, Thành ủy kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tập trung, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Thực hiện tốt công tác chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, công tác tư tưởng, nắm tình hình trong Nhân dân; tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên; nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; việc phân công, quản lý đảng viên có nơi chưa tốt, còn một bộ phận đảng viên né tránh nhiệm vụ, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Tiến độ thực hiện một số nội dung công việc còn chậm so với chương trình, chỉ tiêu đề ra, chất lượng công việc chưa đạt theo yêu cầu. Việc khắc phục những hạn chế, sai phạm theo Kết luận thanh tra, kiểm tra tuy được quan tâm tích cực, song do nhiều khó khăn nên kết quả thực hiện chậm, để phát sinh công trình vi phạm không được kịp thời xử lý. Công tác kiểm tra giám sát chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là ở cơ sở, chi bộ trực thuộc. Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở một số nơi còn sai sót, trùng lắp, gây bức xúc, phản ánh trong Nhân dân. Một số hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục, nhất là trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm dư luận và phản ánh tình hình Nhân dân. Tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn kém, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên đây, khách quan là do những khó khăn, hạn chế, yếu kém của nhiều năm trước đây để lại, việc khắc phục cần phải có thời gian; một số đồ án quy hoạch thiếu đồng bộ, chậm được điều chỉnh, bổ sung, quy định pháp luật còn chồng chéo, khó khăn trong việc thực hiện đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Nhưng chủ quan là do trách nhiệm lãnh đạo, điều hành quản lý, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có lúc, có nơi chưa thực hiện đúng và đầy đủ. Năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, thiếu chủ động nghiên cứu các quy định trong quá trình thực hiện, chưa làm đúng và đầy đủ trách nhiệm được giao.
Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện theo Nghị quyết năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra, trong 06 tháng cuối năm, ngoài những những nhiệm vụ thường xuyên, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị huyện tiếp tục theo dõi, nắm diễn biến tình dịch COVID-19 trước sự xuất hiện của biến chủng mới, tăng cường theo dõi, đánh giá cấp độ dịch, chuẩn bị nguồn lực kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.
2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; chú trọng công tác định hướng tuyên truyền và nắm dư luận xã hội.
3. Tổ chức Hội thi “Gương sáng đảng viên quanh tôi” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị, giáo viên giáo dục công dân giỏi năm 2022 đảm bảo theo Kế hoạch.
4. Nâng cao hiệu quả các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, chủ động đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước của các đối tượng thù địch; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực đăng tải, lan tỏa thông tin tích cực trên trang mạng của huyện và cơ sở. Tăng cường đi cơ sở nắm tình hình; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Tổ chức tập huấn xây dựng, củng cố lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, sẵn sàng làm nhiệm vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.
5. Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình số 12-CTr/HU ngày 23/8/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII về tập trung nâng cao, lãnh đạo toàn diện, chất lượng, hiệu quả của chi bộ ấp, khu phố và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 406 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Đề án 09. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với trách nhiệm nêu gương để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; không xem xét bổ nhiệm, đưa vào quy hoạch đối với cán bộ, đảng viên không có chính kiến, không tham gia đóng góp xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức đảng.
6. Thực hiện kiểm tra giám sát nghiệp vụ, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và đánh giá, phân tích, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) trong cán bộ, đảng viên.
7. Rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ gắn quy hoạch, đảm bảo dân chủ, khách quan, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị cơ sở. Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình số 09-CTr/HU ngày 26/5/2021 về tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ huyện Củ Chi giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.
8. Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 và đợt ngày 07 tháng 11. Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện bản đăng ký chương trình hành động cá nhân hàng năm. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên năm 2022 đảm bảo về chỉ tiêu, cơ cấu gắn với quản lý, phân công đảng viên.
9. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy doanh nghiệp và các chi bộ trực thuộc. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, chú trọng các doanh nghiệp có trên 500 lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
10. Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, đảng viên theo quy định và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo phục vụ yêu cầu bố trí, bổ nhiệm, quy hoạch, quản lý cán bộ và công tác phát triển đảng viên.
11. Tiếp tục quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhất là Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện các Thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát trong năm 2022 và Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy. Phấn đấu đến tháng 10 các cấp ủy, ủy ban Kiểm tra, chi bộ cơ sở thực hiện đạt 100% theo chương trình năm 2022 đề ra.
12. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/HU ngày 11/8/2020 của Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng theo kết luận về kết quả giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị số 09-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng; Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2022.
13. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không”. Chỉ đạo thực hiện đúng, nghiêm túc và hiệu quả quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhằm lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, dự kiến trong tháng 7/2022.
14. Tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra và dự toán ngân sách Thành phố giao trong 6 tháng cuối năm. Tiếp tục rà soát, kiến nghị điều chỉnh các đồ án quy hoạch không còn phù hợp, tạo tiền đề để kêu gọi đầu tư các dự án lớn, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án đầu tư - xây dựng huyện Củ Chi thành Thành phố giai đoạn 2021-2030.
15. Tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm và tăng cường kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...; tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè năm 2022 và chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.
16. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra trên lĩnh vực nội chính. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông tri số 16-TT/HU ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo huy động hệ thống chính trị tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Thông tri số 15-TT/HU ngày 17/6/2022 về lãnh đạo triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”. Chuẩn bị tốt công tác diễn tập và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023.
17. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.
18. Tập trung sơ kết đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm; rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; nắm tình hình Nhân dân; nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, những vấn đề còn bức xúc của công nhân, người lao động và Nhân dân. Triển khai thực hiện hoàn thành chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Củ Chi năm 2022 gắn với thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; phát huy mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Số lượt người xem: 1648    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm